Zapytania ofertowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO CELEM ZAKUPU SPRZĘTU DO ŚWIADCZENIA INNOWACYJNYCH USŁUG EVENTOWYCH


Celem zamówienia jest dostawa urządzeń fotograficznych, video, komputerowych oraz akcesoriów umożliwiających świadczenie innowacyjnych usług eventowych
Pełna treść zapytania oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Załączniki:
-pełna treść zaproszenia
- wzór oferty

W związku z ogłoszonym postępowaniem w trybie Zapytania Ofertowego, zgodnego z zasadą konkurencyjności, zgodnie z przedmiotem zamówienia zakup sprzętu i akcesoriów do świadczenia usług innowacyjnych eventowych Zapytania Ofertowego nr 03/2019 z dnia 15.02.2019r, informujemy, że złożone zostały trzy oferty i dokonano wyboru Wykonawcy firmy BEIKS Machulski Spółka Jawna

Data: 18-03-2019


W związku z wycofaniem się firmy BEIKS Machulski Spółka Jawna, wybrano kolejnego dostawcę pod względem ilości zdobytych punktów procentowych MEDIA MARKT POLSKA Sp. z o.o. Olsztyn Spółka komandytowa z siedzibą w Al. Jerozolimskich 179, 02-222 Warszawa

Data: 20-03-2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO CELEM ZAKUPU URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW DO ŚWIADCZENIA INNOWACYJNYCH USŁUG EVETOWYCH


Celem zamówienia jest dostawa urządzeń foto umożliwiających świdczenie innowacyjnych usług eventowych
Pełna treść zapytania oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.

W związku z ogłoszonym postępowaniem w trybie Zapytania Ofertowego, zgodnego z zasadą konkurencyjności, zgodnie z Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i akcesoriów do świadczenia usług innowacyjnych eventowych - Zapytanie Ofertowe nr 02/2019 z dnia 01-02-2019 r., informujemy, że wpłynęła jedna oferta która spełniała wymagania i dokonano wyboru Wykonawcy w dniu 20-02-2019 r. firmę - Manhattan Studio Malwina Skołuda ul. Grodziska 26/1, 60-363 Poznań NIP 7822387856.

Data: 19-02-2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO CELEM ZAKUPU POJAZDU CIĘŻAROWEGO DO 3,5T


Celem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego do 3,5t
Pełna treść zapytania oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.

W związku z ogłoszonym postępowaniem w trybie Zapytania Ofertowego, zgodnego z zasadą konkurencyjności, zgodnie z przedmiotem zamówienia samochód dostawczy do 3,5 t - Zapytania Ofertowego nr 01/2019 z dnia 01-02-2019 r, informujemy, że wpłynęła jedna oferta i dokonano wyboru Wykonawcy z dniem 20-02-2019 r. firmy - AUTO WIMAR WARMIA SPÓŁKA Z O.O. ul. Rataja 15, 10-203 Olsztyn.

Data: 19-02-2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU CELEM USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA I TRYBU POSTĘPOWANIA PRZY WYŁONIENIU WYKONAWCÓW


Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju 19 lipca 2017r.

W załączeniu przesyłamy:
- pełną treść zaproszenia
- wzór oferty

W ramach postępowania w trybie rozeznania rynku celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu postępowania przy wyłonieniu wykonawców poszczególnych usług, oferuję wykonanie zamówienia na wykonanie usług doradczych. Po dokonaniu oceny oferty w dniu 04-01-2019, wybrano ofertę złożoną przez Pana Marek Chodnicki ul. Broniewskiego 2D/3 80-524 Gdańsk, która w wyniku oceny otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Data: 04-01-2019


Event Makers Olsztyn Facebook Event Makers Fotobudka Fotolustro Selfie Mirror